Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Tieto podmienky so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Podmienky) popisujú spôsob,

akým spoločnosť Sandy creative s.r.o., so sídlom Klimkovičova 3135/17, 04023 Košice, IČO

48147613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.

37244/V (ďalej len Spoločnosť alebo my) spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania

našich služieb, spočívajúcich v predaji a distribúcii sviatočných, príležitostných kytíc

, smútočných kytíc a vencov, stúh, kvetinových košov, flowerboxov , črepníkových kvetov ,

ikebán, darčekov a kvetinárskych produktov prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len

Služby) na webovej stránke www.sandycreative.sk (ďalej len Webstránka), ako aj

prostredníctvom ďalších prostriedkov komunikácie na diaľku.

Spoločnosť zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

[ďalej len "GDPR"] a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v aktuálne účinnom znení [ďalej len "zákon č. 18/2018 Z. z."].

Spoločnosť prijala všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany

osobných údajov.

"Osobné údaje": údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej

osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne

použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné

číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých

charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú

identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo

sociálnu identitu.

"Spracúvanie osobných údajov": spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských

operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie,

zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,

prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,

preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva

automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Zbierame o Vás nasledujúce osobné údaje (ďalej len Osobné údaje) v závislosti od toho akým

spôsobom a v akom rozsahu využívate našu Webstránku a/alebo Služby:

Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke

Za účelom registrácie na našej Webstránke a následnému prihlasovaniu sa do našej

Webstránky a prístupu k našim personalizovaným službám na Webstránke spracúvame

nasledujúce osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko a (iii) e-mail.

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a

my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb

Za účelom poskytovania našich Služieb (teda [dodanie Vami objednaného tovaru / poskytnutie

Vami zakúpenej služby]) spracúvame nasledujúce osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko,

(iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo a (vi) informácie o Vašej platobnej karte (najmä číslo

karty, dátum exspirácie a CVV kód) .

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a

my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

Informácie získavané na marketingové účely

Za účelom odoberania našich noviniek a/alebo letákov, informácií o zľavách, aktualizáciách,

vylepšeniach a ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov, SMS správ

alebo poštových zásielok a/alebo notifikácii spracúvame Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) e-

mail, (iv) telefónne číslo a (v) adresu.

Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre

spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.

Ak sa rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať takéto správy, máte právo svoj súhlas

odvolať kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii a/alebo dostupný

tu: https://....... Odvolanie súhlasu môže mať za následok, že nebudete obdŕžať oznámenia o

zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách. Nie je možné odvolať súhlas na obdŕžanie e-

mailov obsahujúcich oznámenia súvisiace s poskytovaním Služieb.