OBCHODNÉ PODMIENKY SANDY creative s.r.o.

Podnikateľského subjektu SANDY creative s.r.o., Klimkovičova 17, 040 23 Košice, IČO: 481476613, DIČ: 2120064683

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.sandycreative.sk a jeho dodanie

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky ;)
Podnikateľského subjektu SANDY creative s.r.o., Klimkovičova 17, 040 23 Košice
, IČO: 481476613, DIČ: 2120064683
Prevádzka SANDY creative FLOWERS , Central Shopping , Americká Trieda 19, 040 13 Košice upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník  vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na
základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru  predávajúcim kupujúcemu s tým, že tovar môže byť podľa kúpnej zmluvy predávajúcim dodaný priamo kupujúcemu alebo inej osobe, ktorú kupujúci v
kúpnej zmluve určí . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnen na internetovej adrese www. sandycreative.sk a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných
podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, telefonicky alebo emailovou poštou.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru (s registráciou aj bez registrácie) je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy , objednávanie ponúkaného tovaru a s tým spojené služby

3.1. Každá ponuka a prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru, nejedná sa o záväzný dohodnuté vyobrazenie či predlohu, a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.
Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o lokalitách v rámci Slovenskej republiky a Košíc samotných a Košice - okolie. do ktorých je predávajúcim tovar doručovaný. Vo vybraných lokalitách uvedených na webovom rozhraní obchodu zaisťuje predávajúci taktiež doručenie tovaru v skrátenom čase po vzájomnej dohode o doručení. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar objednaný e-shopom a doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho a kupujúceho individuálne dojednať rozvoz tovaru mimo Českú
republiku a Slovenskú republiku.
3.4. Kupujúci môže tovar objednávať niektorým z nasledujúcich spôsobov:
- vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke obchodu,
- telefonicky
- emailovou poštou doručenú predávajúcemu
Objednávka obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovaru,
3.4.2. kupujúcim - najmä meno, priezvisko, adresa, telefón, adresa elektronickej pošty,
3.4.3. príjemcovi tovaru - najmä meno a priezvisko, adresa, telefón, email, prípadne ďalšie údaje pre doručovanie (ak kupujúci v objednávke určí, že tovar má byť doručený príjemcovi tovar),
3.4.4. údajov o dni doručenia tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru a o predpokladanom (orientačnom ) čase doručenia tovaru,
3.4.5. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
3.4.6. prípadne informácie o odkazu kupujúceho pre príjemcu tovaru, ktorý má byť predávajúcim k tovaru pripojený.
Objednávka uskutočnená prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. V prípade objednávky uskutočnené telefonicky alebo elektronickou poštou sú kupujúcemu informácie o nákladoch spojených
s dodaním tovaru dostupné na webovom rozhraní obchodu.
3.6. Objednanie tovaru telefonicky. Kupujúci je oprávnený objednať tovar telefonicky na telefónnom
čísle predávajúceho +421 903 712 932, a to každý deň v čase od 7:00 do 22:00 hod. Mimo hore uvedenú dobu dostupnosti telefónneho čísla pre uskutočnenie objednávky, je kupujúci oprávnený objednať tovar prostredníctvom objednávkového formuláre na webovom rozhraní obchodu alebo elektronickou poštou. V telefonickej objednávke tovaru kupujúci uvedie najmä údaje uvedené v čl. 3.4. obchodných podmienok.
3.7. Objednanie tovaru elektronickou poštou. Kupujúci je oprávnený objednať tovar elektronickou poštou odoslaním objednávky obsahujúci údaje uvedené v čl. 3.4. obchodných podmienok na elektronickú adresu predávajúceho sandycreative01@gmail.com.
3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky).
3.9. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky či dodatočnom potvrdení objednávky niektorým zo spôsobov uvedených v čl. 3.6. - 3.8. obchodných podmienok po obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke  . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.10. Kupujúci je oprávnený objednávku odvolať najneskôr 15 hodín pred začiatkom doby doručenia v požadovaný deň doručenia tovaru, ktorým je 9:00 hod. požadovaného dňa doručenia. Storno objednávky musí byť kupujúcim doručený predávajúcemu na sandycreative01@gmail.com.
V prípade, že bude storno objednávky kupujúcim doručený predávajúcemu v uvedenej lehote, vráti predávajúci kupujúcemu späť uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť a náklady na dopravu tovaru, a to prevodom, kartou.. Peniaze budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa doručenia storna objednávky kupujúcim predávajúcemu. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu storno objednávky neskôr, než v uvedenej lehote, nebude predávajúcim tovar doručený kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. V takom prípade však nemá kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru ani jej časti ani nákladov na dopravu tovaru, a takto uhradená kúpna cena bude predávajúcim jednostranne započítaná na náhradu vzniknutej škody vo výške uskutočnenej objednávky. Kupujúci má právo si vyzdvihnúť v našej prevádzke najneskôr však do 24 hodín od termínu doručenia stanoveného v danej objednávke. 
Adresa prevádzky SANDY creative FLOWERS , Central Shopping,, Americká Trieda 19,
040 13 Košice.
3.11. Predávajúci je povinný odoslať tovar kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru po tom, čo bude zostrany kupujúceho splnená jedna z týchto podmienok:
 platba kúpnej ceny tovaru je pripísaná na bankový účet predávajúceho,
 predávajúci obdrží od kupujúceho potvrdenie banky o platbe prevodom vo formáte .PDF alebo "print ,screen" platobného príkazu zadaného kupujúcim k úhrade kúpnej ceny na elektronickú adresu predávajúceho sandycreative01@gmail.com
 predávajúci bude vyrozumený o akceptácii platby platobnou kartou kupujúceho autorizačným strediskom
3.12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4. TOVAR

4.1. Všetky kytice zobrazené na webovom rozhraní sú vyhotovené floristkami Sandy creative Flowers
4.2. Fotografie kytíc prezentovaných na webovom rozhraní obchodu sú orientačné a môžu sa v skutočnosti líšiť. Je to z dôvodu toho, že živé kvety majú vždy mierne odlišný odtieň, tvar a veľkosť.
Farebné zloženie kytíc je orientačné, z dôvodu nepreberného množstva a odtieňov farieb, môže byť kytica dodaná v inej farbe, ale vždy v rovnakej, alebo vyššie cenovej relácii. Predávajúci sa však zaväzuje dodať kupujúcemu podobné kytice v rovnakej alebo vyššej cenovej relácii. Veľkosť kytice je vždy určená počtom kvetov v kytici v závislosti na vybranej veľkosti kytice. Fotografie darčekových predmetov prezentovaných na webovom rozhraní obchodu ako sú napríklad plyšové hračky, fľaše
vína, sviečky ,  kozmetika atď. sú orientačné a predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu podobný tovar v rovnakej cenovej relácii.
4.3. Objednávka kytíc z jednotlivých kusov kvetov musí obsahovať najmenej 7 ks kvetov v kytici. Sólo kvetiny tomuto počtu nepodliehajú.
4.4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že sa môže stať, že objednaný tovar sa bude mierne líšiť od tovaru uvedeného na webovom rozhraní obchodu.
4.5. V prípade zmeny tovar vo väčšej miere ako je zhora uvedené v čl. 4.4. obchodných podmienok z dôvodov na strane predávajúceho, bude predávajúci kupujúceho pred odoslaním tovaru telefonicky kontaktovať za účelom dohody o zmene tovaru a táto dohoda bude následne potvrdená elektronickou poštou. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o zmene tovaru, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4.6. Zmena tovaru z dôvodov na strane kupujúceho je možná len na základe telefonickej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá musí byť následne potvrdená elektronickou poštou.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena tovaru je stanovená v kúpnej zmluve.
5.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci
uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi v závislosti od spôsobu uskutočnenia objednávky
podľa čl. 3.6. - 3.8. obchodných podmienok:
5.2.1. bezhotovostne platobnou kartou
5.2.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
5.2.3. dobierkou / za tovar cez E-shop /
číslo účtu : 5070652728/0900
účet vedený v Slovenskej spotiteľni, a.s. , Košice
IBAN: SK 25 0900 0000 0050 7065 2728
Swift kód: GIBASKBX
(v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu, telefonicky alebo elektronickou poštou);
. 5.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s
balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej
kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
5.4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté
ustanovenie čl. 5.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
5.5. Kúpna cena je splatná bezprostredne po doručení potvrdenia objednávky predávajúcim
kupujúcemu podľa čl. 3.9. obchodných podmienok.
5.6. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu
tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu
splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
5.7. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru
kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa
nepoužije.
5.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne
kombinovať.
5.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu
daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru
vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na
elektronickú adresu kupujúceho.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno
okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania
kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze,
ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke
tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal z hygienických dôvodov ho nie je možné
vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu,
ak porušil ich pôvodný obal. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že kytice a ostatný tovar z
kvetín, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, sú vždy predávajúcim viazané a upravované podľa priania
kupujúceho, a to ako kytice prezentované na webovom rozhraní obchodu ako vzorové, tak i kytice
zostavené individuálne podľa želania kupujúceho; tzn. kytice a ostatný tovar z kvetín je ako tovar
podliehajúci rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý je pomiešané s iným tovarom, či upravený podľa priania
kupujúceho.
6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť,
má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy
odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej
zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia
poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote
uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový
formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného písomne na adresu predávajúceho: podnikateľa SANDY
creative s.r.o., Klimkovičova 17, Košice PSČ 040 23, Slovensko IČO: 48147613, DIČ: 2120064683, či
elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho sandycreative01@gmail.com.
6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva
od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od
zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné
prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a
to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený
vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým
kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej
zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu
kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
6.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti
nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
6.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy
odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to
bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi
predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od
kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je
povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
6.8. V prípade, že sa po potvrdení objednávky predávajúcim kupujúcemu výrazným spôsobom zmení
cena tovaru účtovaná predávajúcemu jeho dodávateľ, alebo ak nie je tovar momentálne skladom u
dodávateľa predávajúceho, bude predávajúci kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom dohody
o zmene objednávky. Ak nedôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k dohode o zmene objednávky, sú
predávajúci alebo kupujúci oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ kupujúci už zaplatil
predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu uhradená suma predávajúcim prevedená späť na
jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho
dodať kupujúcemu mierne odlišné tovaru podľa čl. 4.4. obchodných podmienok.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Tovar bude predávajúcim odoslaný kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru, ktorého kupujúci určí, po
splnení podmienok pre odoslanie tovaru podľa čl. 3.11. obchodných podmienok.
7.2. Tovar je predávajúcim doručovaný každý deň v čase od 9:00 hod. Do 20:00 hod. Doručenie
tovaru mimo vyššie uvedenú dobu je možné na základe individuálnej telefonickej dohody medzi
predávajúcim a kupujúcim.
7.3. Pokiaľ budú podmienky pre odoslanie tovaru splnené a objednávka vystavená najneskôr dva dni
pred doručením. V prípade, že podmienky pre odoslanie tovaru nebudú v uvedenej lehote splnené,
doručí predávajúci tovar nasledujúci deň v čase medzi 9:00 a 20:00 hod.
7.4. V prípade, že má byť podľa kúpnej zmluvy tovar doručený v Košiciach a mimo územia Košíc, v
sobotu alebo v nedeľu, musia byť podmienky pre odoslanie tovaru splnené najneskôr vo štvrtok do
24:00 hod.
7.5. V prípade, že je súčasťou objednaného tovaru potravinový kôš, musia byť podmienky pre
odoslanie tovaru splnené taktiež najneskôr dva pracovné dni pred dátumom dodania.
7.6. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že čas doručenia, ktorý je zvolený kupujúcim v
objednávke je orientačný, a skutočný čas doručenia tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo
príjemcovi tovaru sa môže líšiť.
7.6.1 V týchto dňoch bohužiaľ nemôžeme garantovať čas doručenia, čas zvolený v objednávke je len
orientačný. Ide o tieto termíny 14.2. , 8.3. a Deň Matiek.
7.7. Spôsob dopravy tovaru určuje predávajúci.
7.8. Ak je kupujúci sám príjemcom tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak určí
kupujúci v kúpnej zmluve odlišnú osobu ako príjemcu tovaru, je tovar považovaný za doručený v
okamihu, keď ho príjemca tovar prevezme od predávajúceho. Tovar je tiež považovaný za doručený v
okamihu, keď príjemca tovar od predávajúceho odmietne prevziať. V prípade, že príjemca nebude
zastihnutý na adrese uvedenej v kúpnej zmluve a predávajúcemu sa ho nepodarí kontaktovať
emailom alebo telefonicky (kupujúci neuvedie do objednávky telefonický kontakt na príjemcu tovaru
alebo sa predávajúcemu nepodarí príjemcu tovaru telefonicky kontaktovať), pokúsi sa predávajúci
telefonicky kontaktovať kupujúceho a dohodnúť sa na doručení tovaru. V prípade, že sa
predávajúcemu nepodarí telefonicky kontaktovať kupujúceho alebo ak nedôjde k dohode medzi
predávajúcim a kupujúcim o doručenie tovaru, uloží predávajúci tovar v sídle alebo na pobočke
predávajúceho a informuje kupujúceho o možnosti vyzdvihnutia tovaru v sídle alebo na pobočke alebo
o možnosti objednať si opakované doručenie tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. V prípade,
že nebude príjemca tovaru na uvedenej adrese, vyhradzuje si predávajúci právo odovzdať tovar na
recepcii alebo blízkym osobám (napr. Sused / ka, rodinní príslušníci , kolegovia ). Vzhľadom k tomu,
že sa jedná o tovar podliehajúci skaze, je kupujúci povinný si takýto tovar vyzdvihnúť najneskôr do 48
hodín od prijatí informácie od predávajúceho o nezastihnutí adresáta alebo odmietnutie prevzatia od
príjemcu. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho alebo príjemcu tovaru nutné tovar
doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný
uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom
doručenia.
7.9. Kupujúci alebo príjemca tovaru je povinný potvrdiť svojim podpisom predávajúcemu prevzatie
tovaru na Odovzdávajúcom protokole.
7.10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci alebo príjemca tovaru povinný skontrolovať
neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V
prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci
alebo príjemca tovaru zásielku od prepravcu prevziať.
7.11. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky
predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1. Práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje
reklamačný poriadok predávajúceho.

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle
ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
9.3. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej
zmluvy, je kupujúci oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu k Slovenskej
obchodnej inšpekcii.
9.4. https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a
dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských
sporov on-line).
9.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú
kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany
osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia
vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O
ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
9.6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho
zákonníka.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.
101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
10.2. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a
priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty,
telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
10.3. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre
účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského
účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež
pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním
osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe
znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom
užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a
pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich
osobných údajoch.
10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako
spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez
predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 10 rokov od vytvorenia poslednej objednávky,
najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúceho. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej
podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná
o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva
spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života
kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže využiť svoje právo požadovať od predávajúceho alebo
spracovateľovi :
 prístup k svojim osobným údajom;
 opravu osobných údajov;
 vymazanie osobných údajov;
 obmedzenia spracovania údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;
 právo namietať proti spracovaniu; a
 právo na prenosnosť údajov.
10.9. Kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa bezplatný prístup k
osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo požadovať ich opravu alebo vymazanie,
prípadne obmedzenia spracovania, a je oprávnený namietať proti spracovaniu, a ďalej ďalšie práva
podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Zb.
10.10. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho alebo spracovateľa je kupujúci oprávnený podať
sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu.
10.11. Overte si, ktoré údaje o vás vedieme na tejto stránke https://www.sandycreative . sk /gdpr,
po zadaní Vašej emailovej adresy Vám zašleme všetky informácie o Vašej osobe, ktoré sú v našej
evidencii. Následne môžete svoje osobné údaje určené na marketingové účely zmazať a vyradiť z
našej evidencie.
10.12. podrobné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v sekcii " ochrana
osobných údajov " v pätičke našich stránok.

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

11.1. všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení a
cookies nájdete v sekcii " ochrana osobných údajov " v pätičke našich stránok.
11.2 predávajúci zašle kupujúcemu po zaplatení objednávky zľavový kód na ďalší nákup
prostredníctvom emailu na uvedenú emailovú adresu v objednávke, a po uplynutí 1 roka od
uskutočnenej objednávky pripomenie kupujúcemu či nechce objednať opäť službu predávajúceho,
toto pripomenutie bude vykonané opäť emailom na adresu uvedenú v objednávke.

12. DORUČOVANIE

12.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom
účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany
dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
13.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým
stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému
ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok
vyžadujú písomnú formu.
13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej
podobe a nie je prístupná.
13.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie podnikateľského subjektu SANDY
creative FLOWERS, Central Shopping, Americká Trieda 19,PSČ 040 13 Košice, IČO: 48147613, DIČ:
2120064683, adresa elektronickej pošty sanydcreative01@gmail.com, telefón +421 903712932

Reklamačný poriadok

Podnikatelský subjekt Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, Uherské
Hradiště, PSČ 686 01, IČO: 06199372, DIČ: CZ06199372,
pre uplatnenie práv z chybného plnenia pri kúpe tovaru prostredníctvom on-line obchodu
umiestneného na internetovej adrese www.flora-online.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok podnikateľského subjektu upravuje v súlade s ustanovením § 13
zákona č. 634 / 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o
ochrane spotrebiteľa") zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru (ďalej len "tovar") zakúpeného
inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho
prevádzkovaného na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.sandycreative.sk
1.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého sú kupujúcim uplatňované práva
kupujúceho voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").
1.3. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá zakúpila tovar od
predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej
podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.4. Znenie reklamačného poriadku môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačného
poriadku.

2. ROZSAH REKLAMÁCIE

2.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z reklamácie (chybného plnenia) sa riadi
príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a
§ 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
2.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci
zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
2.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré
predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na
základe reklamy nimi vykonávané,
2.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar
rovnakého druhu bežne používa,
2.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť
alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
2.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
2.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2.3. Ustanovenia uvedené v čl. 2.2. reklamačného poriadku sa neuplatnia u tovaru predávaného za
nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho
obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia,
ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

3. PODMIENKY, SPÔSOB A MIESTO uplatnenie reklamácie

3.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho kvalitách a
množstve. V prípade, že je tovar doručovaný priamo kupujúcemu, prezrie tovar sám kupujúci. V
prípade, že je na základe informácie uvedené kupujúcim v kúpnej zmluve tovar doručovaný inej osobe
(ďalej len "príjemca tovaru") je kupujúci povinný zabezpečiť prehliadnutiu tovaru príjemcom tovaru.
Pokiaľ je zistené poškodenie tovaru, je kupujúci / príjemca tovaru povinný s doručovateľom vyhotoviť
záznam o poškodení tovaru a ihneď oznámiť reklamáciu tovaru. Reklamácia iných vád tovaru, ktoré
neboli viditeľné pri prevzatí tovaru, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení osobne na adrese
prevádzky predávajúceho v prevádzkovú dobu prevádzkarne vždy každý pracovný deň v čase od 9:00
-13: 00 hod. a od 14:00 - 18:00 hod. , alebo zaslaním adekvátne vyhotovenej fotografie dodaného
tovaru na emailovú adresu, alebo v mieste podnikania.
3.2. Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu v dobe 24 mesiacov od
prevzatia tovaru, táto doba môže však byť prehlásením predávajúceho v záručnom liste stanovená
dlhšia.
3.3. Práva zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí)
spôsobené používaním. Kratšia životnosť tovaru v takom prípade nemožno považovať za vadu a
nemožno ju ani ako takú reklamovať.
3.4. Reklamáciu je oprávnený uplatniť kupujúci, ktorý predávajúcemu preukáže, že je oprávnený na
podanie reklamácie, najmä dokladom o kúpe reklamovaného tovaru alebo záručným listom (v prípade,
že bol predávajúcim vydaný).
3.5. Kupujúci musí pri uplatnení reklamácie predávajúcemu oznámiť, aký konkrétny nárok zo
zodpovednosti predávajúceho za chyby uplatňuje; touto voľbou je kupujúci viazaný a nie je oprávnený
ju následne meniť.
3.6. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu spolu s reklamáciou v lehote na uplatnenie
reklamácie podľa čl. 3.1. reklamačného poriadku reklamovaný tovar a okamih, kedy predávajúci dostal
od kupujúceho reklamovaný tovar, sa považuje za okamih uplatnenia reklamácie kupujúcim.
3.7. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je
obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany
dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
4.2. Ak je niektoré ustanovenie reklamačného poriadku neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým
stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému
ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky reklamačného poriadku vyžadujú písomnú
formu.
 Kedy nedoručujeme kvety
Kytice a darčeky spravidla nedoručujeme v týchto termínoch. 24.12. , 25.12. , 26.12. a 1.1. a o
všetkých štátnych sviatkoch. Ak je to nevyhnutné, potrebné a nevyhnutné kontaktujte náš
podnikateľsky subjekt na telefónnom čísle

Každá objednávka je považovaná za prijatú až v momente keď

 obdržíme platbu na náš účet
 obdržíme potvrdenie o platbe emailom alebo faxom
 po akceptácii platby platobnou kartou

Cena za dopravu

 cena za doručenie kvetov na Slovensku , Košice a Košice-okolie nájdete v sekcii cenník doručenie
kvetov